Ay: Mart 2021

09 Mar

Türk Hava Kurumu

TÜRK TAYYARE CEMİYETİ (T.Ta.C.) 1925 – 1938 TÜRK HAVA KURUMU (T.H.K.) Mustafa Kemal Atatürk, 15 Mayıs 1925’te Türk Tayyare Cemiyeti’nin açılış konuşmasında: “İstikbal göklerdedir. Çünkü göklerini koruyamayan milletler yarınlarından...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
09 Mar

1929 Ekonomik Buhranı

1929 Ekonomik bunalımı, diğer adıyla büyük depresyon, ekonomik sonuçları öncelikli olacak şekilde toplumsal ve siyasal sonuçları ile dünyanın karşılaştığı ilk büyük ekonomik krizdir. Kriz, 24 Ekim 1929 tarihinde Amerika...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
09 Mar

Dr. Abdullah Cevdet (1869- 1932)

Abdullah Cevdet, 9 Eylül 1869 tarihinde Malatya ilinin Arapkir ilçesinde dünyaya geldi. Arapkir’in ileri gelen eşrafından Üstad Ömeroğulları ailesine mensuptur.  Abdullah Cevdet; şair, düşünür, çevirmen, yazar, siyasetçi, laik ve...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
08 Mar

Chester Projesi (İmtiyazı) (1923)

19. yüzyılın ikinci yarısında, Osmanlı Devleti’nden demiryolu imtiyazı alan İngiltere ve Fransa’nın girişimini, Bağdat Demiryolu imtiyazını alan Almanya izlemiştir. Siyasi birliğini tamamlayan ve kısa bir süre içerisinde sömürgecilik faaliyetlerinde...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
08 Mar

Yahya Çavuş (Ezineli) (1887-1915)

Çanakkale’de 25 Nisan çıkarmaları ile başlayan kara muharebelerinin asıl hedefi, 19 Şubat – 18 Mart 1915 tarihleri arasında yaşanan Çanakkale deniz muharebelerinde yenilgiye uğrayan İngiliz-Fransız müttefik donanmasına Marmara Denizi’ne...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
05 Mar

Ahmet Anzavur (?-1921)

Ahmet Anzavur Ahmet Anzavur, 1864 yılındaki Çerkez sürgününde Kafkasya’dan göç ederek Marmara Bölgesi’ne yerleştirilen Ançok isimli bir Adige ailesine mensuptur. Çanakkale’nin Biga ilçesine bağlı İpkaye köyündendir. Arşiv kaynaklarında doğum...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
04 Mar

Mehmet Cavid Bey (1875-1926)

H. 1292 (M.1875) senesinde Selanik’te doğan Cavid Bey, Tüccar Receb Naim Efendi’nin oğludur. Babasını 10 yaşında kaybetmiştir. Şemsi Efendi İbtidai Mektebi ve ardından da Feyz-i Sıbyan Rüşdiyesi’ni Selanik’te tamamlamıştır....

[ Devamını okumak için tıklayın ]
04 Mar

Kayseri Uçak Fabrikası

Ülkemizde Havacılıkla ilgili ilk etkinliğin, Trablusgarp Savaşı ile birlikte dönemin Harbiye Nazırı (Savunma Bakanı) Mahmut Şevket Paşa’nın, Kıtaât-ı Fenniye ve Mevâkı-i Müstahkeme Müfettişliği Fenni Kıtalar ve Müstahkem Mevkiler Genel...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
03 Mar

Vilâyât-ı Şarkiyye Müdâfaa-i Hukûk-ı Milliye Cemiyeti

Vilâyât-ı Şarkiyye Müdâfaa-i Hukûk-ı Milliye Cemiyeti (Doğu İllerinin Millî Hukukunu Koruma Cemiyeti), Doğu ve Güneydoğulu aydınlar tarafından, İtilâf Devletleri’nin Osmanlı İmparatorluğu ile 30 Ekim 1918 tarihinde imzaladıkları Mondros Mütârekesi’nin...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
03 Mar

Yeni Adam Dergisi

Fikir ve Sanat Gazetesi, Dergi Yeni Adam dergisi, basın faaliyetlerinin; ulus-devlet bilincinin ve inkılâpların tabana yayılmasında en etkin olarak rol aldığı bir dönemde yayın hayatına girmiş; Cumhuriyet rejiminin Türk...

[ Devamını okumak için tıklayın ]