Ay: Nisan 2021

30 Nis

Atatürk Uluslararası Barış Ödülü

Atatürk Uluslararası Barış Ödülü Atatürk Uluslararası Barış Ödülü, Atatürk’ün “Yurtta Sulh, Cihanda Sulh” ilkesi doğrultusunda dünya barışına, uluslararası dostluk anlayış ve iyi niyetin geliştirilmesine hizmet eden gerçek ve tüzel...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
30 Nis

İsmail Hakkı Uzunçarşılı (1888-1977)

Aslen Kastamonu’nun Tosya Kazası’na bağlı Kargı Nahiyesi ayanlarından Hacı Hüsnü Ağazadelerden Mehmed Latif Efendi’nin oğlu olan İsmail Hakkı Uzunçarşılı, 23 Ağustos 1888 Perşembe günü İstanbul Eyüp’te, Acıçeşme Sokağı’nda dünyaya...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
26 Nis

İtibar-ı Millî Bankası

XIX. yüzyılda Osmanlı’da siyasî ve hukukî alanda başlayan değişimlere ek olarak klasik döneme ait ekonomik ve toplumsal yapıda da değişimin işaretleri görülmüştür. Ekonomik yapıdaki değişimle beraber nüfusun da artması...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
22 Nis

Atatürk Döneminde Türkiye-Ermenistan İlişkileri

Milli Mücadele döneminde Ermenilerle Doğu Cephesinde savaşan ve yenilgiye uğratan TBMM hükümeti, 2-3 Aralık 1920 gecesi Gümrü Antlaşması’nı imzalamıştır. Antlaşmanın 18. maddesi gereğince, Barış Antlaşması iki hükümet arasında onaylanacak...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
22 Nis

Atatürk ve Hukuk Devrimi

Hukuk sistemi, bir devletin işleyiş ve düzenine getirdiği uygulamalarla toplumsal yaşamın düzenini ve bu yaşam düzenini belirleyen niteliklerin temel kurucu öğesidir. Hukuk sisteminin bütün alanlar üzerindeki (ekonomik, siyasal, kültürel,...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
21 Nis

Atatürk Döneminde Türkiye-Mısır İlişkileri

1798’de Napolyon Bonapart’ın işgalinden sonra Kavalalı Mehmet Ali Paşa’nın vali olarak atanmasıyla yönetsel, tarımsal, eğitsel ve hukuksal bir yenileşme süreci yaşayan Mısır, Tevfik Paşa’nın hidivliği sırasında, 1883 yılında İngiliz...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
21 Nis

Kadın Temsiliyeti ve 1935 Seçimleri

Osmanlı yenileşme süreci ile birlikte kadınların eğitim ve sosyal hayatlarında değişiklikler oldu. 1846-47’deki düzenlemeyle kız evlat, erkek evlat gibi babanın arazisinden bedelsiz hak sahibi olabildi. 1858’de miri arazi, üzerinde...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
21 Nis

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO)

I. Dünya Savaşı ve Millî Mücadele dönemindeki savaş hâli, buğday başta olmak üzere tarımsal üretimde büyük düşüşler yaşanmasına sebebiyet vermişti. Savaş sonrasındaki barış ortamının tüm dünyada hâkim olmasının ardından...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
20 Nis

Süleyman Nazif (1869-1927)

(Doğumu: 29 Ocak 1869 Diyarbakır – Ölümü: 4 Ocak 1927 İstanbul) Babası Diyarbekirli Mehmed Said Paşa’dır. Divan şiiri tarzında manzumeleri olan Said Paşa’nın Mîzânü’l-edeb adlı belâgat kitabı ile Mir’âtü’l-iber...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
20 Nis

Ankara İtilafnâmesi (1921)

Birinci İnönü Savaşı’nı takiben Türkiye’nin o zamana değin Doğu, Batı ve Güney Cepheleri’nde elde etmiş olduğu askerî başarılardan sonra 1921 Şubat’ında toplanan Londra Konferansı’nda kalıcı siyasal sonuçlar elde edilememiş,...

[ Devamını okumak için tıklayın ]