Sunuş

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığınca, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün doğumundan ölümüne kadar uzanan süreçte; yaşadığı mekânlar, başlattığı, yönettiği ya da yönlendirdiği, Türk ulusunun geleceğinin şekillenmesinde, toplumun yapılanmasında etkili olan olay ve olgular, gerçekleştirdiği inkılâplar ve dönemin tarihî şahsiyetleri hakkında birincil, güvenilir kaynaklara dayalı bilgi vermek amacıyla Atatürk Ansiklopedisi hazırlanmasına başlanmıştır. Eserin hazırlanmasını gerçekleştirmek, bilimsel ve teknik denetimini yapmak üzere bir çalışma grubu oluşturulmuştur. Bu doğrultuda ansiklopediye katkı sağlayacak yazarların bilgisine sunulmak üzere Temel Yazım İlkeleri hazırlanmıştır.

Atatürk Ansiklopedisi’nde yer alacak konuların belirlenmesinde, bizzat Atatürk tarafından kaleme alınan kaynaklara öncelik verilmiştir. Bu kaynaklarda sözü edilen mekân, olay ve kişilerle ilgili bilgilerin; tarihî süreç içinde, konunun uzmanlarınca yazılmış eser ve belgelere dayalı olarak ortaya konulması esas alınmıştır. Ayrıca yerli ve yabancı arşivlerde bulunan her çeşit bilgi ve belgelerden faydalanılması öngörülmüştür.

Çalışma grubunca; uzmanlık alanları dikkate alınarak tespit edilen yazarlar, madde metinlerini belirlenen ilkelere göre kaleme alarak, Kurumumuza teslim etmişlerdir. Hazırlanan madde metinleri, çalışma grubu üyelerinin hakemliğinde incelenerek, bu yazılarda; ifade, üslûp, yöntem ve teknik birliği sağlamak amacıyla gerekli görülen değişiklik ve düzenlemeler yapılarak son şeklini almıştır. Metinler üzerinde yapılan değişikliklerin oranı hiçbir durumda ana metnin 1/4’ünü geçmemiştir.

Gelen yazılar, içerik ve yayın ilkelerine uygun bulunmaması durumunda, hakemlik sürecinde yazarına iade edilmiştir. Maddelerde çok önemli ve hacimli düzeltme ve değişiklik önerilmesi halinde metinler, yazarlarına tekrar gözden geçirilmek üzere gönderilmiştir. Kullanılan kaynaklar, yaygın bilimsel yöntemlere göre metin sonunda gösterilmiştir. Yazarlar, metinlerinde yer almasını uygun gördükleri resim, grafik, harita vb. görsel malzemeyi yazılarına eklemişlerdir.

Madde yazımını kabul eden yazarlardan, metinlerinin Mustafa Kemal Atatürk’ü özgün ve güvenilir kaynaklara dayalı olarak ve en doğru tarzda tanıtacak nitelikte ve anlaşılır bir dille ele almaları istenmiştir. Her maddenin içeriğine uygun bir hacimde olmasına dikkat edilmiştir. Maddeler yazarlar tarafından kaleme alınırken konunun Atatürk’le ilgisinin kurulmasına özen gösterilmiştir.  

29 Ekim 2020 tarihi itibariyle dijital ortamda erişime açılmış olan Atatürk Ansiklopedisi’nde 800’den fazla konu başlığı yer almaktadır. Bu konuların büyük bir kısmı erişime açılmış olup kalan maddelerin yayımlanması kısa süre içerisinde tamamlanacaktır. Atatürk Ansiklopedisi’nin dijital ortamda yayımlanmış olması, geniş kitlelere erişiminin yanı sıra onun sürekli güncellenmesini, yeni bilgi ve bulgular doğrultusunda ortaya çıkan istek, öneri ve eleştirilerin dikkate alınmasını sağlayacaktır.

Cumhuriyet’in ilanının 97.yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e minnet ve şükranlarımızın bir nişanesi olarak, bu nadide eserin ortaya çıkmasında görev alan akademisyenlere, kurum çalışanlarına, Atatürk Ansiklopedisi Çalışma Grubu başkan ve üyelerine Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı olarak teşekkür ederiz.

ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ BAŞKANLIĞI

 

Görüntülenme Sayısı: 41.272