Ay: Mart 2021

24 Mar

Yüzellilikler

Büyük zaferle Anadolu’nun düşmandan arındırılması, Mudanya Mütarekesi sonrasında İstanbul ve Trakya’nın boşaltma koşullarının belirlenmesi üzerine TBMM, tek egemen güç olarak 1 Kasım 1922’de Saltanat’ı kaldırdı. Haberin İstanbul’a ulaşması ile...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
23 Mar

Ahali Cumhuriyet Fırkası

Ahali Cumhuriyet Fırkası, Türk siyasal yaşamında 1930’larda çok partili yaşama geçiş tecrübesi sürecinde ortaya çıkan ve parlamento dışından kişilerin kurduğu ilk muhalefet partisidir. Uzun bir siyasi ömre sahip olmamış...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
23 Mar

Mehmet Recep Peker (1889-1950)

5 Şubat 1889’da İstanbul’da Kocamustafapaşa’da doğdu. Babası Kafkasya’nın Dağıstan yöresinden Anadolu’ya göç eden Mustafa Şehabettin Bey’dir. İlk öğrenimini 1898’de Kocamustafapaşa İptidai Mektebi’nde, orta öğrenimini 1901’de Kocamustafapaa Askerî Rüştiyesi’nde, liseyi...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
23 Mar

Nafia Vekâleti (Bayındırlık Bakanlığı)

Ülkelerin gelişmişlik düzeyi bayındırlık faaliyetlerinin gelişmişliği ile doğrudan alakalıdır. Temelleri XIX. yy. başlarında atılan ve Tanzimat Dönemi’nde en üst noktasına ulaşan reform hareketlerinin, Osmanlı Devleti’nin yeniden yapılanmasında oldukça önemli...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
23 Mar

Reşit Galip (Baydur) (1893-1934)

Hekim, siyaset, devlet ve fikir adamı, yazar, Türk Tarih Tezi’nin savunucusu Reşit Galib, 1893’te Rodos’ta Hamza Bey Mahallesi’nde doğdu. Babası Bulgaristan’ın İslimye Kasabası’ndan mahkeme reisi Mehmet Galib Bey, annesi...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
23 Mar

Saltanatın Kaldırılması

1 Kasım 1922 Dilimize Arapçadan geçmiş olan saltanat sözcüğü, Süryanice “sultana” ve Asurca yabancı hükümdarlar için kullanılan “sil­ta­na” ile ilgili görülmüş, İslâm’ın ilk devirlerinde halife anlayışı olduğundan “sultan”, hükümdar...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
23 Mar

Serbest Cumhuriyet Fırkası

Terakkiperver Cumhuriyet Partisi’nin 3 Haziran 1925’te kapatılmasından sonra 1930’a gelinceye kadar ülkede yeni bir parti kurulmadı. Cumhuriyet Halk Partisi tek parti olarak varlığını sürdürdü. Oysa 1925’ten 1930’a kadar geçen...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
23 Mar

Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası

Millî Mücadele sırasında bir arada hareket eden aydınlar arasında ülkenin kurtarılmasının ve Lozan Antlaşması’nın imzalanmasından sonra görüş ayrılıkları daha da belirginleşmeye başladı. Bu ayrılık Mustafa Kemal Paşa’nın liderliğini yaptığı...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
22 Mar

Namık Kemal (1840-1888)

Şair, gazeteci ve düşünce adamı. Türk edebiyatı ve düşünce hayatında “vatan ve hürriyet şairi” olarak tanınan Namık Kemal 26 Şevval 1256 (21 Aralık 1840)’da Tekirdağ’da doğdu. Asıl adı Mehmet...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
22 Mar

İsmail Hakkı Tekçe (1892-1975)

İsmail Hakkı Bey, 18 Haziran 1892’de İstanbul Üsküdar’da doğdu. Babası, Binbaşı Rusçuklu Mehmet Efendi, annesi ise Firdevs hanımdır. Zeliha Mediha ve Hatice isminde iki kız kardeşi vardır. İsmail Hakkı...

[ Devamını okumak için tıklayın ]