Ay: Aralık 2020

07 Ara

Şeyh Recep Olayı

Mustafa Kemal’in Amasya’da İstanbul Hükümet’inin temsilcisi Salih Paşa ile görüştüğü sırada, Şeyh Recep, Ahmet Kemal ve Celal isimli üç şahıs Sivas’tan Salih Paşa’ya, Padişaha ve Mustafa Kemal’e olmak üzere...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
07 Ara

Teali-i İslam Cemiyeti

Mondros Mütarekesi’nin 30 Ekim 1918’de imzalanmasından sonra vatanın kurtuluşunu temin için Türk aydın ve milliyetçileri çözüm yolları aramaya başlamışlardır. Bunun sonucunda  İtilaf devletlerinin işgallerine karşı, Anadolu ve Rumeli halkı...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
07 Ara

Tekke, Zaviye ve Türbelerin Kapatılması

30 Kasım 1925 Türkiye Cumhuriyeti Devleti kuruluş süreci içinde gerçekleştirilen ve “Türk İnkılabı” olarak adlandırılan büyük değişim ve dönüşüm hareketinin ana amacı, devlet yaşamında olduğu kadar sosyal yaşamda da,...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
07 Ara

Terbiye Treni (Seyyar Terbiye Sergisi)

Mustafa Kemal Atatürk Dönemi (1919–1938) Türk sinemasının en ilginç uygulamalarından birisi de, Seyyar Terbiye Treni’dir. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 10. yıl kutlamalarının coşkulu atmosferi içinde, Ankara Garı’ndan Samsun’a doğru kalkan...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
07 Ara

Teşkilat-ı Esasiye Kanunu (Anayasa)

20 OCAK 1921 Anayasalar her dönemde bir devletin temel yapısını, devlet örgütlerinin birbirleriyle olan ilişkilerini, bireyin temel hak ve özgürlüklerini belirleyen pozitif hukuk metinleridir. Türk toplumu Anayasa kavramıyla 1876’da...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
07 Ara

Tetkik Heyeti Amirlikleri (THA)

İşgal Devletleri’nin faaliyetleri karşısında, Anadolu içerisindeki istihbarat ve istihbarata karşı koyma ihtiyacına cevap vermesi maksadıyla Temmuz 1920’de faaliyetlerine başlayan Askerî Polis Teşkilatı, bazı personelinin gizliliğe riayet etmemesi ve yetkilerini...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
07 Ara

Tetkik-i Mezalim Heyeti

Tetkik-i Mezalim Heyeti, 1921’de Yunan kuvvetlerinin, yirmi iki gün sürüp harp tarihinin en uzun meydan muharebesi olarak dünya tarihine geçen Sakarya Meydan Muharebesi’nde yenilgiye uğratılmasının ardından, bizzat İsmet Paşa’nın...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
07 Ara

Tevfik Rüştü Aras (1883-1972)

Cumhuriyet’in ilk yıllarında, Takrir-i Sükûn Kanunu’nun çıkmasından Atatürk’ün ölümüne (4 Mart 1925 – 11 Kasım 1938) kadar Dışişleri Bakanlığı yapan devlet ve siyaset adamı. Tevfik Rüştü Aras, 1883 yılında...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
07 Ara

Tevhid-i Tedrisat Kanunu

Tevhid-İ Tedrisat (Eğitimin Birleştirilmesi) Osmanlı İmparatorluğu’nda öğretim kurumları; müfredat programları, öğretim sistemleri ve amaçları bakımından birbirleri ile tamamıyla farklı üç gruba ayrılmıştı: 1- Dini Eğitim Kurumları: Sıbyan Mektepleri ve...

[ Devamını okumak için tıklayın ]
07 Ara

Trabzon ve Havalisi Adem-i Merkeziyet Cemiyeti

Millî Mücadele öncesinde Anadolu’nun çeşitli yerlerinde ülkenin içerisine düştüğü büyük tehlikeler üzerine değişik adlarla çeşitli mahalli cemiyetler kurulmuştur. Türk milletinin tarihinden gelen teşkilatlanma ruhunun bir yansıması ve aynı zamanda...

[ Devamını okumak için tıklayın ]