Mehmet Şükrü Gülez (1870-1950)

28 Mar

Mehmet Şükrü Gülez (1870-1950)

Mehmet Şükrü Gülez (1870-1950)

KAYNAKÇA

AKIN, Veysi, Bir Devrin Cemiyet Adamı Doktor Fuat Umay Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara 2000.

Büyük Millet Meclisi Zabıt Ceridesi, Yirmi Birinci İçtima, Birinci Celse, 29 Mayıs 1920.

EVCİN, Erol, “İttihat ve Terakki Bolu Heyet-i Merkeziyyesi (1908-1919)”, 18.Türk Tarih Kongresi 1-5 Ekim 2018, III.Cilt, TTK Yayınları, Ankara 2022, s.371-420.

Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü (TİTE) Arşivi, K21G15B15, Hüsrev Bey’in Bolu İsyanıyla İlgili Notları,

İlk Meclis Birinci Dönem TBMM Milletvekillerinin Gelecekten Bekledikleri Anketi, TBMM Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu Yayınları, Ankara 2004.

KILIÇ, Fahri, “Bolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti ve Faaliyetleri”,  AİBÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 11/1 (2011): s.29-37.

KILIÇ, Fahri, “Millî Mücadele Döneminde Dertli Gazetesi”, Türkiyat MecmuasıMillî Mücadele Özel Sayısı, 29:

(2019), s.75-87.

ÖZKAYA, Yücel, “İstanbul’un İşgali Üzerine Aydınların İstanbul’dan Ankara’ya Kaçış Olayı”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, 13:(1988), s.127-143.

ÖZKÖKRüknü, Düzce-Bolu İsyanları, Milliyet Yayınları, İstanbul 1971.

SELEK, Sabahattin, yay.haz., İsmet İnönü Hatıralar 1.Kitap, Bilgi Yayınevi, İstanbul 1985.

ÜSTÜNEL, Serap, Bolu Mebusu Mehmet Şükrü Gülez, Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu 2010.

YILMAZ, Celal, Millî Mücadele’de Dertli Gazetesi, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Akara 1991.

TBMM Arşivi, Erişim: 21.08.2022

https://www5.tbmm.gov.tr/eyayin/GAZETELER/WEB/MAZBATALAR/TBMM/d01/SM_63_1_1.pdf;

TBMM Arşivi, Erişim: 15.08.2022,

https://www5.tbmm.gov.tr/eyayin/GAZETELER/WEB/MAZBATALAR/TBMM/d02/HT_63_1_2.pdf.

TBMM Arşivi, Erişim: 17.08.2022, https://www5.tbmm.gov.tr/eyayin/GAZETELER/WEB/MAZBATALAR/TBMM/d04/HT_63_1_4.pdf.

TBMM Gizli Celse Zabıtları, 1.Devre, 1.Cilt, 24 Nisan 1920.

TBMM Zabıt Ceridesi, I.Devre, 15.Cilt, 31 Aralık 1921.

TBMM Zabıt Ceridesi, I.Devre, 26.Cilt, 23 Aralık 1922.

TBMM Zabıt Ceridesi, I.Devre, 28.Cilt, 8 Mart 1923.

Türk Parlamento Tarihi Milli Mücadele ve TBMM I.Dönem 1919-1923, 3.Cilt, Türkiye Büyük Millet Meclisi Vakfı Yayınları, Ankara 1995.

21/04/2024 tarihinde https://ataturkansiklopedisi.gov.tr/bilgi/mehmet-sukru-gulez-1870-1950/ adresinden erişilmiştir

Benzer Yazılar