Hüseyin Sabri Dura (1880-1938)

15 Oca

Hüseyin Sabri Dura (1880-1938)

Hüseyin Sabri Dura (1880-1938)

Hüseyin Sabri Dura

Hüseyin Sabri Dura, 1880 yılında Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde doğdu. Babası ilçenin ileri gelenlerinden Hacı İsmail Hilmi Efendi, annesi Habibe Hanım’dır. İlk ve orta öğrenimini Taşköprü Rüştiyesinde tamamlamasının ardından Mal Müdürlüğüne memur olarak girdi. Bir süre sonra sınavla Dava Vekilliği ruhsatı alarak Taşköprü’de Dava Vekilliği yapmaya başladı. Aynı zamanda serbest ticaretle uğraştı. Uzun yıllar Kastamonu İl Daimi Encümen Azası olarak görev yaptı.

Millî Mücadele Dönemi’nde İstanbul’dan Ereğli ve İnebolu iskelelerine silah ve cephane taşıyarak yararlılık gösterdi. Kastamonu Müdâfaa-i Hukuk Cemiyeti Üyeliği yaptı. TBMM’nin I. Dönemi için yapılan seçimde 181 oy alarak Kastamonu’dan milletvekili seçildi. 23 Nisan 1920’de Meclisin açılışında hazır bulundu. Dönem içerisinde Seçim Tutanaklarını İnceleme Komisyonu, Bütçe, Mali Kanunlar, Orman-Madenler ve İrşad Komisyonlarında görev aldı. I. Toplantı yılında Bütçe Komisyonu Kâtipliğinde bulundu.

Hüseyin Sabri Dura milletvekilliği süresince Meclis Genel Kurulu’nda 6 konuşma yaptı. Yaptığı konuşmalar Ankara’da kapatılan Darülmuallimin ve Darülmuallimat, parasız kereste kesimine müsaade edilmesi, İdare-i Umumiyeyi Vilâyat Kanunu’nun 116 ve 140. maddeleri makamına geçen kanun, Teşkilâtı Esasiye Kanunu, geçmiş toplantı tutanak özeti ve Ramazan Bayramı münasebetiyle Meclis üyelerinin bayramın onuna kadar izinli sayılması hakkındadır.

TBMM I. Dönemi sonunda milletvekilliği sona erince memleketi Kastamonu’ya dönerek, Taşköprü-Çatalzeytin arasındaki Yaralıgöz Bölgesinde bir ortakla kurduğu kereste fabrikasını işletti. Ayrıca ticaret ve tarımla meşgul oldu. Evli olup Enise, Reyhan, Suat ve Hilmi’nin babasıdır. 12 Temmuz 1938’de İstanbul’da vefat etti ve Edirnekapı Mezarlığı’na defnedildi.

Emine PÜR

KAYNAKÇA

Resmî Yayınlar ve TBMM Zabıt Cerideleri

ÇOKER, Fahri, Türk Parlamento Tarihi, Millî Mücadele ve TBMM I. Dönem 1919-1923, C 3, Türkiye Büyük Millet Meclisi Vakfı Yayınları, Ankara, 1995.

TBMM Albümü-1920-2010, (1920-1950), C 1, TBMM Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Yayınları, Ankara, 2010.

TBMM Zabıt Ceridesi, Dönem: 1, Cilt: 14, Birleşim: 105, 5 Kasım 1921, s. 69.

TBMM Zabıt Ceridesi, Dönem: 1, Cilt: 20, Birleşim: 56, 17 Haziran 1922, s. 466.

TBMM Zabıt Ceridesi, Dönem: 1, Cilt: 8, Birleşim: 154, 21 Şubat 1921, s. 337.

TBMM Zabıt Ceridesi, Dönem: 1, Cilt: 7, Birleşim: 135, 20 Ocak 1921, s. 323.

TBMM Zabıt Ceridesi, Dönem: 1, Cilt: 3, Birleşim: 55, 22 Ağustos 1920, s. 397.

TBMM Zabıt Ceridesi, Dönem: 1, Cilt: 1, Birleşim: 18, 19 Mayıs 1920, s. 349.

Süreli Yayınlar

Açıksöz, 4 Nisan 1336 (4 Nisan 1920).

Kastamonu, 1 Nisan 1336 (1 Nisan 1920).

Telif ve Tetkik Eserler

ÇİÇEK, Rahmi, Millî Mücadelede Kastamonu, Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara 1991.

ÖZLÜ, Hüsnü, Millî Mücadele’de Kastamonu ve Birinci Mecliste Kastamonu Milletvekillerinin Çalışmaları, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Arşiv ve Askerî Tarih Daire Başkanlığı Yayınları, Ankara 2021.

PEKER, Nurettin, 1918-1923 İstiklâl Savaşının Vesika ve Resimleri İnönü, Sakarya, Dumlupınar, Zaferlerini Sağlayan İnebolu ve Kastamonu Havalisi Deniz ve Kara Harekâtı ve Hatıralar, Gün Basımevi, İstanbul 1955.

Elektronik Kaynaklar

TBMM I. Dönem Milletvekili Hüseyin Sabri Dura’nın Seçim Mazbatası;

https://cdn.tbmm.gov.tr/TbmmWeb/eYayin/GAZETELER/WEB/MAZBATALAR/TBMM/d01/SM_263_1_1.pdf (ET: 18.8.2023).

23/07/2024 tarihinde https://ataturkansiklopedisi.gov.tr/bilgi/huseyin-sabri-dura-1880-1938/ adresinden erişilmiştir

Benzer Yazılar